hero

Polityka prywatności

 1. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Michał Żurawski, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Michał Żurawski, miejsce prowadzenia działalności: Konstancin-Jeziorna (05-520), ul. Piaseczyńska 43, posiadający NIP: 1231437507, REGON: 383385109, adres poczty elektronicznej: info.staticmike@gmail.com. (dalej jako: „Administrator”).
  2. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej jako: „Polityka”) stanowi zbiór informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w związku z korzystaniem z:
   • Produktów lub usług świadczonych przez Administratora;
   • Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: https://staticmike.com/, (dalej jako: „Serwis internetowy”).
  3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) oraz stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.
 2. PROCESY, W KTÓRYCH PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE
  1. Wyświetlanie Serwisu internetowego
   W związku z wyświetleniem Serwisu internetowego następuje wymiana informacji, w tym danych osobowych, między Pani/Pana urządzeniem końcowym a naszym serwerem. Informacje te wykorzystywane są do optymalizowania witryny.
   1. Rodzaj danych osobowych, cel przetwarzania, podstawy prawne:
    W tzw. pliku dziennika czasowo zapisywane są:
    • Adres IP;
    • Data i godzina wejścia;
    • Informacja o użytej przez Panią/Pana przeglądarce internetowej;
    w celu:
    • zapewnienia stabilności systemu;
    • zagwarantowania niezakłóconego połączenia.
    Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes Administratora wynika z wymienionych powyżej celów przetwarzania danych.
   2. Odbiorcy / kategorie odbiorców danych osobowych:
    Dane osobowe przetwarzane w powyższym procesie nie będą ujawnione podmiotom zewnętrznym.*
   3. Okres przechowywania danych osobowych / kryteria ustalania tego okresu:
    Dane są przechowywane jako „logi” na serwerze nie dłużej niż 2 lat po ich utworzeniu. W uzasadnionych sytuacjach, dla zapewnienia realizacji celu przetwarzania danych mogą być przechowywane do momentu, w którym nastąpi stabilizacja systemu lub zakończona zostanie analiza bezpieczeństwa.
  2. Komunikacja i obsługa formularza kontaktowego
   1. Rodzaj danych osobowych, cel przetwarzania, podstawy prawne:
    Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
    • Adres poczty elektronicznej;
    • Imię i nazwisko (w przypadku, gdy komunikujący się wskaże w korespondencji niniejsze dane osobowe);
    w celu:
    • Realizacji kontaktu i zapewnienia płynności komunikacji;
    • Udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
    Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes Administratora wynika z wymienionych powyżej celów przetwarzania danych.
   2. Odbiorcy / kategorie odbiorców danych osobowych:
    Dane osobowe przetwarzane w powyższym procesie nie będą ujawnione podmiotom zewnętrznym.*
   3. Okres przechowywania danych osobowych / kryteria ustalania tego okresu:
    Dane będą przechowywane przez okres 2 lat od momentu zakończenia prowadzenia korespondencji z podmiotem danych.*
  3. Zawarcie i realizacja Umowy w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością
   1. Rodzaj danych osobowych, cel przetwarzania, podstawy prawne:
    Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
    • Imię i nazwisko / firma;
    • Adres zamieszkania / siedziba i adres prowadzenia działalności gospodarczej;
    • PESEL;
    • NIP;
    W celu:
    • skorzystania z oferowanych produktów lub usług - zawarcia i realizacji umowy w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą.
    Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z osobą, której dotyczą dane lub podjęcia działań w celu jej zawarcia.
   2. Odbiorcy / kategorie odbiorców danych osobowych:
    Dane osobowe przetwarzane w powyższym procesie nie będą ujawnione podmiotom zewnętrznym.*
   3. Okres przechowywania danych osobowych / kryteria ustalania tego okresu:
    Dane będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz do czasu wygaśnięcia roszczeń z nią związanych.
  4. Spełnianie obowiązków wynikających z przepisów podatkowych
   1. Rodzaj danych osobowych, cel przetwarzania, podstawy prawne:
    Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
    • Imię i nazwisko / firma;
    • Adres zamieszkania / siedziba i adres prowadzenia działalności gospodarczej;
    • PESEL;
    • NIP;
    W celu:
    • Wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie regulacji podatkowych.
    Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
   2. Odbiorcy / kategorie odbiorców danych osobowych:
    Dane osobowe przetwarzane w powyższym procesie mogą być ujawnione organom podatkowym, urzędom.*
   3. Okres przechowywania danych osobowych / kryteria ustalania tego okresu:
    Dokumenty będą przechowywane przez okres wskazany w art. 74 Ustawy o rachunkowości - 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.
  5. Realizacja marketingu bezpośredniego
   1. Rodzaj danych osobowych, cel przetwarzania, podstawy prawne:
    Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe:
    • Imię i nazwisko;
    • Informacje o zainteresowaniach/preferencjach;
    • Adres poczty elektronicznej;
    W celu:
    • Promowania oferowanych produktów, usług lub prowadzonej działalności.
    Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes Administratora polega na chęci popularyzowania podejmowanych działań, realizowanych projektów.
   2. Odbiorcy/kategorie odbiorców danych osobowych:
    Dane osobowe przetwarzane w powyższym procesie nie będą ujawnione podmiotom zewnętrznym.*
   3. Okres przechowywania danych osobowych/kryteria ustalania tego okresu:
    Dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec realizowana tego rodzaju działań.
  6. Dochodzenie i obrona przed roszczeniami
   1. Rodzaj danych osobowych, cel przetwarzania, podstawy prawne:
    Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe:
    • Imię i nazwisko;
    • Adres poczty elektronicznej;
    • PESEL;
    • NIP;
    • Adres zamieszkania / siedziba i adres prowadzenia działalności gospodarczej;
    W celu:
    • Dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym prowadzeniem Serwisu internetowego.
    Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes Administratora polega na konieczności obrony swych praw bądź ich egzekwowania.
   2. Odbiorcy / kategorie odbiorców danych osobowych:
    Dane osobowe przetwarzane w powyższym procesie nie będą ujawnione podmiotom zewnętrznym.*
   3. Okres przechowywania danych osobowych / kryteria ustalania tego okresu:
    Dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia roszczeń lub zakończenia postępowania przed właściwym organem.
  7. Prowadzenie profilu na portalach społecznościowych
   1. Rodzaj danych osobowych, cel przetwarzania, podstawy prawne:
    Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe:
    • Nazwa profilu;
    • Dane opublikowane przez Panią/Pana lub udostępnione jako publiczne;
    W celu:
    • Utrzymywania kontaktu z użytkownikami – forma kontaktu: publikowanie komentarzy, udostępnienia, polubienia, prowadzenie korespondencji;
    • Promowania prowadzonej działalności, a także usług oraz produktów;
    • Informowania o organizowanych wydarzeniach;
    • Analizowania zainteresowania użytkowników oraz ich preferencji.
    Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes Administratora polega na chęci rozwijania spektrum działalności, zwiększenia liczby odbiorców oraz wchodzenia z nimi w interakcje.
   2. Odbiorcy / kategorie odbiorców danych osobowych:
    Dane osobowe w zakresie pozostałego korzystania przez Panią/Pana z portalu społecznościowego może przetwarzać:
    • W zakresie korzystania z serwisu internetowego Facebook
     Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (dalej:„Facebook”), na podstawie przyjętych przez podmiot regulacji - Polityki prywatności, regulaminów oraz zasad przetwarzania danych osobowych. Jeżeli jest Pani/Pan użytkownikiem niniejszego portalu internetowego, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych podlega regulacjom wskazanym powyżej i przysługuje Pani/Panu prawo do skorzystania z uprawnień przysługujących w ich ramach.
    • W zakresie korzystania z serwisu internetowego Twitter
     Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 (dalej: „Twitter”), na podstawie przyjętych przez podmiot regulacji - Polityki prywatności, regulaminów oraz zasad przetwarzania danych osobowych. Jeżeli jest Pani/Pan użytkownikiem niniejszego portalu internetowego, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych podlega regulacjom wskazanym powyżej i przysługuje Pani/Panu prawo do skorzystania z uprawnień przysługujących w ich ramach.
    • W zakresie korzystania z serwisu internetowego Youtube
     Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej: „Google”), na podstawie przyjętych przez podmiot regulacji - Polityki prywatności, regulaminów oraz zasad przetwarzania danych osobowych. Jeżeli jest Pani/Pan użytkownikiem niniejszego portalu internetowego, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych podlega regulacjom wskazanym powyżej i przysługuje Pani/Panu prawo do skorzystania z uprawnień przysługujących w ich ramach.
   3. Okres przechowywania danych osobowych / kryteria ustalania tego okresu:
    Dane przechowywane są do momentu zgłoszenia sprzeciwu na ich przetwarzanie poprzez cofnięcie polubienia wpisu lub usunięcie komentarza do wpisu, cofnięcie subskrypcji a ponadto przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  Administrator, w powyższych procesach nie podejmuje decyzji w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych oraz nie stosuje profilowania.
 3. PLIKI COOKIE
  1. Administrator oświadcza, iż w Serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookie - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu internetowego w celu korzystania z niego, zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu internetowego, a także w celach analitycznych i statystycznych.
  2. Administrator umieszcza w urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe. Pliki tymczasowe, w odróżnieniu od plików trwałych, są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki.
  3. Administrator korzysta z następujących narzędzi wykorzystujących pliki cookie:
   1. Niezbędne pliki cookie Serwisu internetowego:
    Pliki umożliwiają prawidłowe, bezpieczne funkcjonowanie Serwisu internetowego – umożliwiają m.in. dopasowanie układu Serwisu internetowego do ekranu urządzenia. Wyłączenie ich nie jest możliwe i jest warunkiem korzystania z Serwisu internetowego. Pozostają one w Pani/Pana urządzeniu końcowym przez okres 2 lat.
   2. Google Analytics:
    Narzędzie umożliwia zbieranie danych statystycznych i analitycznych o metodach korzystania z Serwisu internetowego, m.in. o liczbie odwiedzin, czasie trwania odwiedzin, stosowanej wyszukiwarce, lokalizacji. Informacje te służą ulepszeniu i usprawnieniu działania Serwisu internetowego. Pliki cookie wykorzystywane przez Google Analytics pozostają w Pani/ Pana urządzeniu końcowym przez okres 2 lat.
   3. Facebook Pixel:
    Narzędzie umożliwia ustalenie faktu odwiedzenia Serwisu internetowego, a także skierowanie reklam wyświetlanych na portalach społecznościowych Facebook i Instagram wraz z wykonaniem pomiaru ich skuteczności. Pliki cookie wykorzystywane przez Facebook Pixel pozostają w Pani/Pana urządzeniu końcowym przez okres 2 lat.
  4. Poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki oraz korzystając z panelu Ustawienia prywatności, w każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wyrażenia bądź wycofania zgody na stosowanie plików cookie (z wyłączeniem „niezbędnych plików cookie Serwisu internetowego”). Należy jednakże pamiętać, iż konsekwencją wyłączenia plików cookie może być brak możliwości korzystania ze wszystkich funkcji Serwisu internetowego.
 4. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH
  Z uwagi na korzystanie przez Administratora z narzędzi Google Analytics czy Facebook Pixel oraz korzystanie z serwisów społecznościowych – Facebook, Twitter, Youtube, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich takich jak na przykład Stany Zjednoczone Ameryki, Chile, Singapur czy Tajwan (Republika Chińska).
 5. UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE PODMIOTOWI DANYCH
  W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, posiada ona prawo do wycofania zgody w każdym czasie, jednakże nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Użytkownik może wycofać zgodę poprzez:
  1. Skorzystanie z zakładki Ustawienia prywatności, w przypadku, gdy czynność przetwarzania związana jest z wykorzystaniem plików cookie;
  2. Za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: info.staticmike@gmail.com.
  Ponadto, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
  2. prawo do sprostowania niepoprawnych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  3. prawo do usunięcia danych / prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO);
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
  5. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
  6. prawo do wyrażenia sprzeciwu (art. 21 RODO);
  Podmiot danych może także wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 6. KONTAKT W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
  W zakresie realizacji swoich uprawnień oraz w celu uzyskania informacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora należy skontaktować się pisząc na adres poczty elektronicznej: info.staticmike@gmail.com.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W zakresie nieuregulowanym Polityką, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym o ochronie danych osobowych.
  2. Polityka obowiązuje od 2021-06-20.